Redaktura

Redaktura teksta podrazumeva širu i veću intervenciju na tekstu (primera radi otklanjanje logičkih grešaka, prilagođavanje teksta duhu jezika, ponovnu formulaciju celih rečenica ili čak pasusa kako bi poruka koju šalje autor teksta bila u potpunosti jasna čitaocu).

Ponekad se dogodi da se neko izražava na maternjem jeziku „poput stranca“, ima neobičan red reči u rečenici ili koristi izraze i fraze koji nisu u duhu srpskog jezika. Takvom tekstu je neophodna redaktura koja se obavlja isključivo u saradnji s autorom teksta kako bi izvorni tekst zadržao svoju autentičnost. Redaktor daje svoj predlog kako treba da izgleda neki pasus ili rečenica, a autor teksta utvrđuje da li je narušen prvobitan smisao teksta i odobrava takvu izmenu.

Postoji i tzv. stručna redaktura koju rade lektori u saradnji sa stručnjacima iz pojedinih naučnih oblasti. Uređenje teksta podrazumeva ispravljanje svih vrsta grešaka i nelogičnosti u tekstu počev od slovnih grešaka, preko gramatičkih i padežnih do uređenja teksta u logičkom i stilskom smislu. Kroz više čitanja, lektor uočava i ispravlja pravopisne, gramatičke i slovne greške „u hodu“. Stoga je neophodan stalni kontakt između autora teksta i lektora (najbolje putem imejla) sve vreme dok se tekst nalazi na uređenju. Ukoliko primeti nelogičnost ili suprotnost pojedinih delova teksta ukazuje autoru na njih i predlaže svoje rešenje tog dela teksta.

Autor upoređuje izvorni tekst s lektorovim predlogom i zajedno nalaze način da tekst bude potpuno jasan čitaocu i da ga ne dovodi u dilemu da li je na pravi način shvati poruku koju mu je autor teksta poslao.Suština je u tome da se prvobitni smisao teksta ne sme narušiti, a poruka autora čitaocu mora biti potpuno jasna i tačna u svakom smislu. Mora se voditi računa da svi jezički standardi i norme budu u potpunosti ispunjeni.

Kontakt